Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sitemize üye olmadan önce
aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.
 
1. Taraflar
a) www.peteklim.com
internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 1 No’lu Erdoğdu Mah. Soğuksu Cad.
96/1 Ortahisar/Trabzon  adresinde mukim Petekli
Pazarlama (Bundan böyle Peteklim olarak anılacaktır).
b) www.peteklim.com
internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
 
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Peteklim’in
sahip olduğu internet sitesi www.peteklim.com 'dan üyenin faydalanma
şartlarının belirlenmesidir.
 
3. Tarafların Hak ve
Yükümlülükleri
 
3.1. Üye, www.peteklim.com internet sitesine üye olurken verdiği
kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Petekli’nin bu
bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve
derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
3.2. Üye, Peteklim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi
başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı
bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından Petekli’ye karşı ileri sürülebilecek
tüm iddia ve taleplere karşı, Petekli’nin söz konusu izinsiz kullanımdan
kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.3. Üye www.peteklim.com internet sitesini kullanırken yasal
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen
ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 
3.4. Üye, www.peteklim.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu
düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici
şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)
ve işlemlerde bulunamaz.
 
3.5. www.peteklim.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan
edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel
görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Peteklim ile
hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Peteklim’in üyenin beyan edeceği fikir ve
görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü
kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.6. Peteklim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından
ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
Üye, www.peteklim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği
herhangi bir zarar yüzünden Peteklim’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul
etmiştir.
 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve
verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.
Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye
aittir.
 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir
ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak
şahsen sorumlu olup, Peteklim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, Peteklim’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından
dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
3.9. Petekli’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde
üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı
vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Peteklim’in hiçbir
sorumluluğu yoktur.
 
3.10. www.peteklim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Peteklim
mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet
hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz
kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen
başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri
mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 
3.11. Peteklim tarafından www.peteklim.com internet sitesinin
iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat
çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı
ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede
bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan
Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 
 3.12. Peteklim, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir
zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek
veya Peteklim’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Peteklim web sitesi
ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna
iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 
3.13. Peteklim, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı
yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir
alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi
virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması
gerekmektedir. Bu bağlamda üye Peteklim web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım
ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada
dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
3.14. Peteklim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme,
kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya
deponda web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı
tutar.
 
3.15. Peteklim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir,
güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten
kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade
edecektir.
 
3.16. Taraflar, Peteklim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek
ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas
alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği
hususunu kabul ve beyan eder.
 
3.17. Peteklim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin
kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep
telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber,
üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin
elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna
gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin
üyeliğini iptal etmesi veya Peteklim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. Peteklim, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir
hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. ihtilaflarin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin
ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı
yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik
sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme
üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.